Şirket Yönetimi

Nergiz Tekstil Sanayi Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetimi anlayışıyla, müşteri ve çalışanlarının beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için

İletişim Alanında,

Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

İşbirlikleri Alanında,

Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak açık, dürüst, karşılıklı yarar elde etmeye ve değer katmaya dayanan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı,

Satın Alma Alanında,

Hizmet kalitesi için girdi kalitesine önem vererek tedarikçi performansını değerlendirmeyi ve geliştirmeyi, en az üç tedarikçiden teklif almayı ve şartları en iyi sağlayan tedarikçi ile çalışmayı,

Finans Alanında,

Resmi Kanunlar ve Ulusal Muhasebe ilkeleriyle uyumlu, işletme sermayesinin verimli yönetilmesi için etkin nakit akış planlamasını, fayda/maliyet analizine dayalı dış ve iç kaynak kullanımını sağlamayı, yönetimin karar alma mekanizmalarını destekleyen zamanında ve etkin raporlama yapmayı,

Teknoloji Alanında,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak süreçlerin etkin yönetilmesini, inovasyonu ve sürdürebilir performansı güvence altına almayı,

Bilgi Alanında,

Müşteri ve Çalışanlarımızın güvenilir, tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını, iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,

Yatırım Alanında,

Şirketin yatırım ihtiyaçlarını değerlendirerek en verimli alternatiflerin tespit edilmesi, uygun alternatif finansman kaynaklarının tespit ve temin edilmesini sağlamayı,

Sabit Varlıklar Alanında,

Varlıklarımızın yaşam çevrim sürelerini arttırmayı, sürdürülebilirliği göz önünde tutarak etkin, verimli kullanmayı ve güvenliğini sağlamayı,

Pazarlama ve Satış Alanında,

Değer önermelerini temel almayı, ürün ve hizmet algısının marka algısı ile bütünleştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir satışı,

Müşteri İlişkileri:

Sektöründe tercih edilen marka olmak amacıyla

Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,

Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,

Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı ele almayı ve çözümlemeyi,

Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen kalitede hizmet vermeyi,

Hesap verebilen ve Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyimle kendini sürekli iyileştiren bir organizasyon olmayı,

İnsan Kaynağı: 

Şirketimize eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, ekip arkadaşlarını geliştiren insanları kazandırmayı,

Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,

Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her seviyede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulanmayı, yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,

Tüm işe alımlarda ve atamalarda, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek uygun çalışanın bulunması durumunda öncelikle şirket içi çalışanları değerlendirmeyi,

Şirket yönetimi tarafından, çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan mesai saatini ideal seviyeye getirmeyi,

Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi, bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı,

Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi,

Çevre Alanında,

Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak çevre kirliliği faktörlerini kontrol altında tutup, en aza indirecek önlemleri almayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında,

Yürüttüğü faaliyetler sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde risklerini güvence altına alarak tüm çalışanları ve ziyaretçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir iş ve yaşam ortamı sağlamayı,

Sosyal Sorumluluk Alanında,

Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı,

Etik kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu, faaliyetleriyle ilgili standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder.

Nergiz Fashion Tekstil Üretim ve Dış Ticaret AŞ.